Sitede Ara

Adet Kanaması Nedir Adet Kanaması Resimleri

Aralık 3rd, 2008 Yazar admin

Menstrüel siklus nedir; (adet kanaması nedir adet kanaması neden olur)

Menarştan menopoza kadar üremeye yönelik her ay tekrarlayan hormonal değişiklik ve adet kanaması ile karakterize, özellikle genital sistem olmak üzere tüm organizmayı etkileyen siklik değişikliklere menstrüel siklus denir. Bu siklus ilk adet kanaması ile başlar.

Adet kanamasının başlangıcı menstrüel siklusun 1.günü olarak kabul edilir. Adet kanaması kaç gün sürer: Menstrüel kanama ortalama 5 gün sürer (1-7gün) (adet kanaması kaç gün sorusunun cevabı ortalama 5 gün olmalıdır) ve kaybedilen kan ortalama 30ml.dir. (20-80ml) az adet kanaması 20 ml az olmalıdır.Bu durumda adet kanaması azalması söz konusu olur. (adet kanaması ne kadar olmalıdırın cevabı ortalama 30 ml dir.) Adet kanaması gecikmesi siklusun çok uzun sürmesiyle olur.

Adet Kanaması

Oligomenore; 35 günden uzun intervallerle oluşan düzensiz kanamalar
Polimenore; 21 gün veya daha sık aralıklarla ancak düzenli kanamalar
Menoraji; Miktarı fazla(>80ml) ve süresi uzun(>5 gün) ancak düzenli kanamalar ( uzun süren adet kanaması ve uzun adet kanaması, yoğun adet kanaması)
Metroraji; Miktarı ve süresi fazla aynı zamanda düzensiz kanamalar ( aşırı adet kanaması, fazla adet kanaması ) ( düzensiz adet kanaması )
Hipomenore; Düzenli az miktarda kanamalar ( adet kanaması azlığı )
İntermenstrüel kanama; Normal menstrüel siklusların arasında görülen sıklıkla az miktarda kanama

Kızlarda adet kanaması rengi normal olmalıdır.

Hipotalamustan salgılanan GnRH hipofizi uyararak overlere etki edecek olan gonadotropinlerin salınımına neden olur.Uyarılan overlerde hem gamet gelişimi hemde steroid hormon salınımı gerçekleşir.

Menstrüasyon olabilmesi için gerekli beş temel koşul; (Adet kanaması nasıl olur)

1)Hipotalamustan pulsatil GnRH uyarısı olmalı

2)Hipofiz overleri uyaracak kadar gonadotropin salgılamalı

3)Overlerde folikül bulunmalı ve gonadotropinlere cevap verebilmeli

4)Endometriyum hormonal uyarılara cevap verebilmeli

5)Menstrüel kan akımı için genital yollar normal anatomik yapıda olmalıdır

Menstrüel siklusun oluşabilmesi için Adet kanaması için ;beyin (hipotalamus),hipofiz,overler ve uterus gibi anatomik yapıların karşılıklı etkileşimleri gereklidir.

Hipotalamusun mediobazalindeki nukleus arcuatus menstrüel siklusun temel düzenleyicisidir Üretilen 10 aminoasitlik GnRH median eminense oradanda hipotalamohipofizer portal sistemle hipofiz ön lobuna gelir. GnRH’un izole eksikliği (hipogonadotropik hipogonadizm), anosmi ve renk körlüğü triadı ile karakterize durum klinik yaklaşımda Kallmann sendromu olarak isimlendirilir.

adet-kanamasi-hormon-mekanizmasi

Adet kanamasında Hormonal Mekanizma

GnRH sekresyonunun amplitüdü ve frekansı siklus boyunca değişiklikler gösterir a)Her saatte 1 pulse foliküler faz için tipiktir b)2-3 saatte bir atım ise luteal faza özgüdür Katekolaminerjik sistem GnRH salınımı üzerinde ikili etkiye sahiptir. Dopamin inhibitörken, norepinefrin uyarıcı etkiye sahiptir.

Menstrüel Siklusda Gnrh

Menstrüel Siklusda Gnrh

GnRH etkisi;

GnRH hem FSH hemde LH’ın aynı hücreden sentez ve salınımını stimüle eder GnRH hedef hücrelerin yüzey membranlarındaki spesifik reseptörlere bağlandığında;

a)İkincil bir mesajcı olan adenilat siklazı inhibe veya aktive ederler

b)cAMP konsantrasyonunu değiştirir GnRH stimülasyonu ile serum FSH ve LH’de hızlı bir artış (30 dk.da) daha sonra LH düzeyinde yavaş bir düşme (90 dk.da) görülür.

Gonadotropinler: FSH veLH :

FSH reseptörleri granüloza hücre membranında bulunur FSH birincil etkisini, granüloza hücrelerinde foliküler gelişmeyi stimüle ederek gösterir LH reseptörlerinin oluşumunu stimüle eder Aromataz ve 3hidroksisteroid dehidrogenaz enzimlerini aktive eder Granüloza hücrelerinde FSH ve LH reseptör sayısını artırarak, foliküler gelişimi stimüle eder, bu etkisi estradiol tarafından artırılır

LH reseptörleri siklusun tüm evrelerinde, teka hücrelerinde bulunur FSH/Estradiol etkisiyle olgunlaşmış folikülde granüloza hücrelerinde ortaya çıkar Granüloza hücreleri üstündeki LH reseptörleri yeterli sayıda olduğunda, LH doğrudan granüloza hücrelerini etkileyerek luteinizasyona ve prog. üretimine yol açar

Estrogen üretiminde iki hücre teorisi;

LH, teka hücrelerini androjenlerin (androstenedion ve testosteron) üretimi için uyarırlar Androjenler teka hücrelerinden granüloza hücrelerine taşınır FSH’nın granüloza hücrelerinde aromataz enzimine etkisiyle androjenler aromatize olarak estrogenlere dönüşürler.

Hipofiz; GnRH hipofiz ön lobunda bazofilik gonadotrop hücrelere etkili olarak glikoprotein yapısındaki gonadotropinler (FSH,LH) salınır. Östrojen ve progesteron ayrıca nonsteroid faktörler (inhibin,aktivin) sentezde düzenleyici rol oynarlar.

Ovaryum; Overler hem gamet yapımı hemde steroid hormon yapımından sorumludurlar.Gelişen foliküllerden östrojen,korpus luteumdan östrojen ve progesteron,stromadan ise androjenler üretilir.

Menstrüel siklus dönemleri :
1) Foliküler faz
2) Ovulasyon
3) Luteal faz
4) Menstruasyon

Menstruel siklus Dönemleri

Menstruel siklus Dönemleri

Foliküler Faz; Foliküler faz boyunca ovulasyon için uygun sayıda folikülün hazırlanması ile sonuçlanan bir dizi olay meydana gelir Ovulasyona uğrayacak folikül primordial, preantral, antral ve preovulatuar folikül aşamalarından geçerek olgunlaşır. Bu süreç insan overinde yaklaşık 10-14 gün sürer.

Menstrüel siklus Foliküler Faz

Menstrüel siklus Foliküler Faz

OOGENEZ

A)Primordial folikül:

1)Primordial folikül, tek sıra granüloza hücreleri ile kaplanmıştır
2)Gonadotropin stimülasyonu olmasa bile, bazı primordial foliküller, preantral foliküle dönüşebilirler
a)Bu proçes, ovulatuar sikluslarda olduğu gibi anovulasyon dönemlerinde (çocukluk, gebelik ve oral kontraseptiflerin kullanıldığı zamanlar) de gerçekleşebilir
b)Primordial ve preantral foliküllerin çoğu atreziye uğrar

B)Preantral folikül;

1)FSH’nın etkisiyle primordial foliküllerdeki granüloza hücrelerinin sayıları artar
2)Estradiol salınımında da buna paralel bir artış olur.Estradiol takiben;
a)Preantral folikül gelişimini stimüle eder
b)Folikül atrezisini azaltır
c)FSH’nın granüloza hücrelerine etkisini artırır

C)Antral folikül;

1)Folikül, estradiolü en çok üreten yapı haline gelir ve sonra granüloza hücre membranında FSH reseptörlerinin yoğunluğunu artırır
2)Yükselen estradiol düzeyleri, FSH salgılanmasını neg.feed-back ile etkiler. Bu olay da diğer foliküllerin gelişimini durdurur ve foliküller daha sonra atreziye gider.
3)Estradiolün foliküler artışı LH salınımını poz.feed-back biçiminde etkiler
a)LH düzeyi geç foliküler faz boyunca sürekli artar.
b)LH tekadaki androjen üretimini stimüle eder.
c)Dominant folikül androjeni substrat olarak kullanır ve estrogen üretimini hızlandırır
4)FSH, granüloza hücrelerinde LH reseptörlerinin gelişimini indükler

D)Preovulatuar folikül;

1)Estrogen hızla yükselir.Ovulasyondan yaklaşık 24-36 saat önce maksimuma ulaşır
2)LH, siklus ortasına kadar sürekli artar ve bu dönemde bir LH boşalımına daha az miktarda bir FSH boşalımı eşlik eder
3)LH, granüloza tabakasında luteinizasyonu ve prog. üretimini başlatır.
4)Preovulatuar dönemde prog.daki yükselme, estrogenin poz.feed-back’ini kolaylaştırır ve siklus ortasındaki FSH peak’inin indüklenmesini sağlar.

Progesteron

Progesteron

Önceki siklusta öst.ve prog.un düşmesine bağlı olarak GnRH sekresyonu yavaş fakat belirgin olarak artar Buna bağlı olarak FSH ve LH salınımı giderek artar. LH fazın son 48 saatine kadar sabit kalırken,FSH ilk günlerde yüksek salgılanır, 7.günden itibaren azalmaya başlar(öst.nin neg. Feed back etkisi) Ovulasyondan hemen önce ikinci bir yükselme gösterir

Ovulasyona ulaşacak olan folikül siklusun ilk birkaç gününde belirlenir (Recruitment) 5-7.günlerde dominant folikül belirlenir (seleksiyon) 8-12.günlerde ovulasyona aday folikül belirlenir.(dominans) FSH, foliküldeki oositi saran granüloza hücrelerini uyararak öst.üretimini artırır buda mitotik aktiviteyi artırarak folikül gelişimini başlatır Aynı zamanda teka ve granüloza hücrelerinde LH reseptör sayılarıda giderek artar.

Endometrium ise proliferatif fazın başında düzensiz yapıda iken artan östrojenin etkisiyle derhal rejenerasyon başlar ve bunu proliferasyon izler Gland oluşumu ve vaskülarizasyon stimüle olur Fazın sonunda endometriyum kalınlığı 5-8mm olur, glandlar geniş ve kıvrımlı hal almaya başlar

LH peak’inden yaklaşık 50 saat önce serum öst.ve prog. değerlerinde giderek artan anlamlı bir artış vardır. LH peak’inin oluşması öst. ve prog. artışı ile olur. Ovulasyon, LH peak’inden yaklaşık 10-12 saat sonra ve estradiol peak’inden ise 24-36 saat sonra oluşur. Ovulasyondan 28-32 saat önceki LH salınımı, ovulasyon zamanının en iyi göstergesidir

LH salınımını şunlar stimüle eder

a)Oositde redüksiyon bölünmesinin tamamlanması

b)Granüloza hücrelerinin luteinizasyonu

c)Folikül içinde prog. ve PG sentezi PG’ler ve proteolitik enzimler folikül duvarının rüptürü ve parçalanmasından sorumludur. FSH’daki prog.a bağlı siklus ortası artış, oositin foliküler bağlarının kopmasına ve uygun bir luteal faz için yeterli LH reseptörünün sağlanmasına yardımcı olur

Ovulasyonun mekanizması;

LH peak’i ile folikülün teka ve granüloza hücrelerinde c-AMP mediated protein kinase gibi bazı enzimlerin aktivasyonu gerçekleşir ve luteinizasyon uyarılır, buda folikülde akut enflamasyona benzer bir tablo oluşturur. Overdeki bu değişiklikler sonucunda plazminojen aktivatör faktör ve kallikrein gibi proteolitik enzimler aktive olur böylece folikül zayıflar,bu arada artmış folikül içi basıncının da yardımıyla folikül çeperi yırtılarak oosit dışarı atılır Tüm bu olaylar inflamatuar reaksiyonun esaslarıdır Bu sebeple NSAI ilaçlar ovulasyonu engelliyebilir

Luteal Faz;

Ovulasyon sonrasında oluşan korpus luteumdan salgılanan prog. ile sekretuar değişiklikler olur böylece ovumun implantasyonu ve gebeliğin erken döneminin devamı sağlanır LH luteal faz boyunca azalmaya devam ederken, FSH fazın sonuna doğru bir sonraki siklus için artmaya başlar Eğer gebelik oluşursa ortamdaki beta-hCG korpus luteum üzerine LH gibi etki ederek prog. üretiminin devamını sağlar

Prog. endometriyumda gland gelişimini ve damarlardaki kıvrımları artırıp stromal hücrelerin desidualizasyonuna neden olur Endometriyum lümenine glikojen, glikoprotein, glikolipid ve mukopolisakkaridden zengin mukus salgılanır Bu gelişme 22-23. günlerde durur ve geç sekretuar döneme girilir

Geç sekretuar dönemde, ovulasyondan 10 gün sonra korpus luteumun gerilemesine bağlı olarak prog. ve öst. düzeyi azalır sonuçta glandların mukus salgısı azalır, endometriyum lenfositlerle infiltre olur Stroma progresif olarak incelir,prog.un azalmasıyla prostaglandinler üzerine olan sentez inhibisyonu ortadan kalkar Lokal olarak artan prostaglandinler vazokonstriksiyon ve iskemiye neden olur

Menstrüel Faz;

Luteal faz sonunda steroidlerin azalması hipotalamus ve hipofiz üzerindeki neg.feed back’i azaltır GnRH artışıyla hipofizden yeniden FSH ve LH salınır,folikülogenez tekrar başlar Endometriyum ise luteal faz sonundaki iskemiye bağlı olarak nekroz olup atılmaya başlar Menstrüel kan PG’den zengin olup, hemolize kan, mukus ve doku artıkları içerir, pıhtılaşmaz

Adet Kanamasıyla ilgili Birkaç Klinik Soru ve Cevapları :
Gebelikte adet kanaması, Hamilelikte adet kanaması olurmu ? Hamileliğin ilk 3 ayında ufakta olsa kanama olma olasılığı vardır 3. aydan sonra ise kanama olması düşük riskini akla getirmelidir. Hamilelerin kanamalarını en kısa sürede doktorlarıyla paylaşöaları önerilir.

Adet öncesi kanama olurmu ? Adet öncesi lekelenme tarzında kanamaların altında yatan bir neden olabilir. Doktorunuza başvurmanız gerekir.

Erken adet kanaması ne anlama gelir ? Bazen ara kanamalar olabilir. Sık sık tekrarlıyorsa doktora gitmekte fayda vardır.

Kahverengi adet kanaması ne anlama gelir ? kahverengi kanamalar genelde daha önce içeriye olan kanamaların sonradan dışarıya akmasıyla oluşur. Doktorunuza danışmanızda fayda olabilir.
adet kanaması koyu ne olabilir ? Daha önceden farklı görünen kanamalar için doktorunuza danışmanız yararınıza olacaktır.

Adet kanaması sırasında cinsel ilişki olurmu? Adet kanaması sırasında cinsel ilişkiyle kanama şiddetlenebilir.

Gebeliğin 4. ayında adet kanaması olur mu ? Gebeliğin bu ayında adet kanaması olması doktora gitmeyi gerektirecek bir durumdur. Düşük riski olabilir.

Adet kanaması sonrası ve adet kanaması sırasında sinirlilik normalmi ? Adet kanaması sırasında hormonal dengeler değişmektedir. Bu zamanlarda kadınlarda ruhsal değişmeler olabilir.

Adet arası kanama normalmi ? Adet aralarında zaman zaman küçük ara kanamalar olabilir.

Adet kanaması gebelik için riskmidir ? Özellikle ilk ay küçük kanamalar olabilir. Daha geç kanamalar araştırılmalıdır.

Doğum sonrası adet kanaması ne zaman başlar ? Kadının yeniden adet görmesi için bir dinlenme dönemine ihtiyacı vardır.

Kategori Adet Kanaması | 74 yorum »

74 yorum

 1. yasemin Diyor ki:

  ya benim adet kanamam 3 gün sürüyor ama bu 3 günde anca 2 ped kullanıyorum az miktarda adet oluyorum ama düzenli oluyorum ben evli değilim ama sizce bu durum normal mi?

 2. berna Diyor ki:

  adet kanamasından sonra az miktarda her gün kan geliyor bunun sebepi nedir? gelen kanın rengi koyu kırmızıdır.

 3. Sevinc Diyor ki:

  Merhaba, 18 ay önce sezeryan yöntemiyle doğum yaptım, adet siklusum hala 35-40 gün sürmektedir, aşırı kanama ve pıhtı söz konusudur. Hala emziriyorum, bu durum normalmi? Böyle bir durum düşük belirtisi olabilir mi? Cevabınız için önceden teşekkür ederim.

 4. hatice Diyor ki:

  merhaba benim kanamam 3 gun suruyor ve 3 ped bile degistirmiyorum.hep gunumden uc gun once geliyor.6 aylik evliyim ve cocugum olmuyor.cok duzenli bir iliskim var.ancak rahim bölgemin dis kisminda kasintim var.acaba bundan kaynaklaniyor olabilirmi.simdiden tesekkur ederim

 5. hülya Diyor ki:

  Ben 39 yaşındayım. rahimimde herhangi bir problemim yok fakat son altı aydır adetlerim çok azaldı miktarı ve süreside dahil olmak üzere. doktora gitmelimiyim ?

 6. Gul Diyor ki:

  merhaba.
  soru.dogun kontrol ilaci aliyorum.21 tablet ictikten sonra kanama oldu.o kanamalar adet kanamsimidir?

 7. dilek Diyor ki:

  adet sancısı gibi ağrım var biraz kan geldi adetimi 3 gün geçti hamile olabilirmiyim

 8. elif Diyor ki:

  merhaba! Ben bir yildir evliyim adet donemim cok sancili geciyor, evlenmeden oncede boyleydi ve bu sanci adet donemim sona erene kadar devam ediyor, bu nedenle surekli agri kesici kullaniyorum ,kullandigim ilaclarin gebe kalma olasiligi acisindan bir zarari ola bilirmi?

 9. hacer Diyor ki:

  adetim 25 gün sürdü ve 3 gün sonra tekrar başladı ve inanılmaz agrı cekiyorum nedeni ne olabılır

 10. dilek Diyor ki:

  merhba ben adet günümün ikinci günü nişanlımla arkadan ilişkiye girdim ama içine boşalma olmadı sadece popomun üstüne temas etti ve bir ay sonra adet oldum ama kanama bir gün tek sürdü yengeme sordum bana dedi hamilesin galiba. doktora da gitmeye korkuyorum ne olur bana çok acil yardımcı olun hamilemiyim bilgi verin teşekkür ettim

 11. masal Diyor ki:

  hamilelik başlarında adet sancısına benzer bir sancı olur mu

 12. hatice Diyor ki:

  ben her ay düzenli adet görüyordum son adet görmem 15 gün önceydi ama iki gün önce şiddetli karın ağrısıyla birlikte siyah renkte ara ara kanamam oldu iki gündür böyle acaba nedeni ne olabilir…tşk ederim

 13. kezban emır Diyor ki:

  benım sorum adet donemınde cok fazla sancım oluyor ve parca seklınde buyuk gelıyor bunun sebebını ogrenmek ıstıyorum ve zararı varmı onu merak edıyorum sımdıden tsk ederım.

 14. öznur billik Diyor ki:

  benim sorunum bu ayın 24de adet gördüm ve3gün sürdü bitti ama daha sonra yanii ayın 29da tekrar aralıklı bi şekilde koyu kahve olarak az miktarda lekeler geiyor nedeni ne olabilir bana yardımcı olurmusunz ben evli 2çocuk annesiyi ve eşim korunuyordu cevpa verirseniz mutlu olurum a.e.o

 15. AYLA GÖNEN Diyor ki:

  merhabalar ben her ay düzenli adet gördüğümü düşünüyorum ama daha önceki aylarda 28 günde bir oluyorken son 4 aydır 26 günde bazende 27 günde bir oluyorum birde 4 veya 5 gün geri atıyor ve adet sancısı cekiyorum adet sancısı sırasında yumurtlaıklarımda agrı oluyor sizce bende kist oluşmuşmudur cvp verirseniz sevinirim buarada 3 yıllık evliyim herhangi bir problemimiz yok tedavide gördük ama cocugumuz olmuyor acil cvp

 16. oya yeşilbaş Diyor ki:

  47 yaşındayım.Adet kanamam normalde çok düzenli ve 5 gün sürmekteydi. Ancak son 3 aydır bitmek üzereyken tekrar başlıyor ve uzun sürüyor.Bunun üzerine doktora gittim. Smir testi ve biyopsi yapıldı. Sonuçta iltihap tespit edilmesi üzerine 2 hafta 100 mg.Tetradox ve 1 hafta süreyle Neo-Penotran Forte kullandım. Yine bu defa adet gördüğümde önce 4 gün süreyle herşey normaldi.Ancak 5. gün yine kanama çoğaldı.Sebebi ne olabilir? Ne yapmalıyım? Teşekkür ederim.

 17. nurcan Diyor ki:

  Benim Sorunum Her Ay Düzenli Adet Oluyordum.Nisanın 9′unda Başlayıp 8 gün Sürüyordu.İlk 4 Gün Az Ve Kahverengi Geliyor.Sonra Çoğalıyor Bu Ay İse Mayısın 5′inde Geldi.Fakat Bugün Ayın 15′i Ve Hala Az Az Kahverengi Geliyor.Sizce Sebebi Nedir ? Cevab Verirseniz Sevinirim. Teşekkürler

 18. burcu Diyor ki:

  merhabalar benim adetim normalde iyiydi ama son zamanlarda ilk iki gün normal kan sonradan khverengi gibi tuhaf bir şey geliyor san gelirken kazınarak geliyor gibi ağrı veririyor sebep ne olabilir teşekkürler.

 19. burcu Diyor ki:

  merhabalar benim adetim normalde iyiydi ama son zamanlarda ilk iki gün normal kan sonradan khverengi gibi tuhaf bir şey geliyor sanki gelirken kazınarak geliyor gibi ağrı veriyor sebep ne olabilir teşekkürler

 20. ilknur Diyor ki:

  merhaba.benim sorunum cok.son4 aydir rahim agzimda yanmam var .cinsel iliskide cok acimisti.Daha once rahim agzimda yara oldugu ve iltihabin tupumun birine ulastigi soylendi .antibyotik almistim ve yaram yakildi.bu zamana kadar iyidim ama 4 ay once o iliskiden sonra rahim agzim yanmaya basladi ve aybasim 3 gun iki gun kahverengi geliyor ve koku var.Simdi de kasiklarim agriyo.doktora gittim smear testinde kan gorduler ve beni idrar testine koydular.bisey cikmadi dediler.cocugum olmaz diye cok korkuyorum.esim cocuk istemiyor o yuzden anlayamiyorum da yasim 34 bu arada.bilginiz varsa yazarsaniz sevinirim ama kasik sancilarim her 5 saniyede bir gelip gisiyor ve rahim agzimda yanma hissediyoum.

 21. alp Diyor ki:

  kız arkadaşımla bi ilişkim oldu şuana kdr hiç gecikmesi olmamıştı düzenli olarak adet görüyodu ve o ilişkiden sonraki ay adet kanaması g gün gecikti g. gün hastalandı ama bi buçuk saat mide bulantısı ve baş dönmesi oldu normalden farklı kanama oluyo damla damla hamile kalma olasılığı çok yüksek mi ? ayrıca bu adet kanaması deilde gebelik kanaması olabilirmi inş. en kısa zamanda cvp gelir tşkkürler

 22. melike Diyor ki:

  ADET agrılarım çokk fakat hem kan emde pırtı kan geliyor bunun nedeni nedir ?

 23. gamze Diyor ki:

  merhaba ben adet olalı1 sene olmak üzere ama ilk 3 yada 4 ay 34 yada 35 günde geldi ama sonra hep 15 16 17 yada 18 günde bir geliyor endişeleniyorum bunun sebebi ne acaba öğrene bilirmiyimdoktora gitsem mi

 24. elif Diyor ki:

  adetimde çok büyük parçalı pıhtılar ve bu yoğun olan 2 gün içinde bazen 1 paketten fazla ped bitiyor, Pedimi değiştirdikten sonra bazen 5 dakikayı bile geçmeyen bir zamanda
  bir pıhtının çıktığını hissediyorum ve hemen tekrar değiştirmek zorunda kalıyorum. Evli değilim, adetlerim düzenli oluyor genelde. Yoğun pıhtının sebebi ne olabilir
  Teşekkür ederim.

 25. Ayla Diyor ki:

  merhabalar, son yıllarda yoğun bir adet kanamam oluyor, 2 ve 3. günler en yoğun olduğu ve büyük parçalı pıhtılar ve bu yoğun olan 2 gün içinde bazen 1 paketten fazla ped bitiyor, Pedimi değiştirdikten sonra bazen 5 dakikayı bile geçmeyen bir zamanda
  bir pıhtının çıktığını hissediyorum ve hemen tekrar değiştirmek zorunda kalıyorum. Evli değilim, adetlerim düzenli oluyor genelde. Yoğun pıhtının sebebi ne olabilir
  Teşekkür ederim.

 26. nilgün Diyor ki:

  merhaba ben 3 senelik evliyim çocuğum olmuyor bundan 1sene önce hamile kaldım bebek öldü kürtaj oldum şimdide olmuyor bebeğim adet görüyorum ama simsiysh 4 günden beri böyle ama azda geliyor acaba neden çok merak ediyorum cevabınızı bekliyorum

 27. asiye Diyor ki:

  adet kanamam noramlde 7 gün sürer. bu defa 16 gündür halen kanamam var yalnız ilk üç gün leke halinde, sonrasındaki 7 günde normal kanama ve 6 gündürde kahverengi lekeler hatta küçük pıhtı gibi geliyor halen bitmedi çok korkuyorum. 30 yaşında evliyim 7 yıl önce normal doğum yaptım 4 yıl öncede dış gebelik geçirdim sol ovulümü aldılar.küçük bir ilçede yaşıyorum uzmana gidemiyorum lütfen cevabınızı bekliyorum

 28. ipek Diyor ki:

  ben erkek arkadasımla arkadan ılıskıye gırdım erkek arkadasım bosaldı ve bende mıde bulantısı oldu ve gectı normal 10 temmuz adet oldum agustosta adet olmadım 1ay gecıktı ve sora 3gun kanama oldu az bı sekılde sonra bıttı normalde 5gun suruodu ultrasonada gırdım kist vardı o gozuktu bende sızece ben hamılemıyım ultfen yardımcı olun bana ultrasonda gozukurdu hamıle oldugum ama kıst gozuktu ole hamıle olsam doktor bılmezmı ultfen bana yardımcı olum sımdıden tsk ederım

 29. doc.dr.seda yılmazel Diyor ki:

  merhabalar benim bu siteyle pek alakam yok ancak bu sorunları okuyunca sizleri biraz bilgilendirmek istedim

  öncelikle vajinel bölügesinde yanma hisseden hanımlara sesleniyorum:
  -vajinadaki dış veya iç dudaklarda mantar olabilir bunun için doktora görünmelisiniz…
  adet düzensizliği yaşayan hanımlarada önerilerim var:
  -kekik suyu kaynatıp içine biraz balla haftada 1 kez için bu rahatlamayı sağlar ve kasıklardaki kasılmaları önler bu sayede adetiniz düzene girer eğer hala adet düzensizliği yaşıyorsanız hamile olma ihtimaliniz vardır ve düşük yapabilirsiniz bu nedenle ilaç kullanmadan direk doktora görünmenizde fayda var …
  bir de adetini çok uzun süre veya çok kısa süre yaşayan bayanlara tavsiyem var…
  -adet görmenizden 1-2 gün önce mastürbasyon yapın bu adetinizi düzene soktuğu gibi bir de ayrıca adet döneminde karın ağrılarını azaltarak ilaç kullanmanızı engeller

  cevaplarınızı bekliyorum teşekkürler

 30. sevgi Diyor ki:

  mrb.benim aylardır süren sürekli diyebileceğim aşırı kanamam var.hiç kesilmiyor.iki adet aralığında lekelenme şeklinde olup diğer zamanlarda büyük parçalar şeklinde ve çok fazla oluyor.tamamen hiç temizlenmiyorum. evli değilim 39 yaşındayım doktora gittiğimde tahlil,ultrason ve mr tetkikleri yapıldı bir problem olmadığı söylendi.fakat kullanılan hiç bir ilaç tedavisine cevap vermedi aynı şekilde devam ediyor.bana yardımcı olurmusunuz lütfen

 31. lale ayaz Diyor ki:

  adetim bir hafta gecikti,2 gündür kasıklarımda şiddetli bi ağrı var ve dün gece adet olur gibi bi kanama oldu fakat az geldi,ve şu anda kahverengi az az bişeyler geliyo hamile olabilirmiyim acele cevap teşekkürler

 32. selin Diyor ki:

  hamile kalabilmek için ne kadar ilişkiye girmek lazım komik soru ama merak ettim işte bide ben evliyim korunmuyoruz vücudum çok degişti netten hamilelik belirtilerine baktım bendekiyle tutuyodu adet oldum yalnız sadece iki damla geldi sonra saatlerce gelmedi maydonoz suyu içtim bi kaç sat sonra kanamam oldu yalnız çok sancılandım lütfen bana yardım edin

 33. Aura Diyor ki:

  Merhaba.Evli degilim.Ama adetim hem düzensiz hemde ilk dört gün sancili geciyor..Ve de ilk gün kahverengi oluyor.Sonraki günlerde kirmiziya dönüyor.lütfen cevap yazarmisiniz…

 34. FATMA NAZLI Diyor ki:

  SLM BENİM BİR SORUM VAR BENİM ADET OLMAMA 10 GÜN VAR AMA BENİM ADET SANCILARIM VAR NEDEN OLABİLİR ACABA BANA HAMİLE OLABİLİRSİN DEDİLER BÖYLE BİR İHTİMAL VARMI CEVAPLARSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM ŞİMDİDEN TŞKLER….

 35. gül arslan Diyor ki:

  merhabalar, son yıllarda yoğun bir adet kanamam oluyor, 2 ve 3. günler en yoğun olduğu ve büyük parçalı pıhtılar ve bu yoğun olan 2 gün içinde bazen 1 paketten fazla ped bitiyor, Pedimi değiştirdikten sonra bazen 5 dakikayı bile geçmeyen bir zamanda
  bir pıhtının çıktığını hissediyorum ve hemen tekrar değiştirmek zorunda kalıyorum. Evli değilim, adetlerim düzenli oluyor genelde. Yoğun pıhtının sebebi ne olabilir
  Teşekkür ederim.

 36. adet düzensizlği Diyor ki:

  ya benim 2aydır adetim gelmiyor normaldede düzenli pek geldiği sayılmaz 20yaşındayım bekarım ama bu kafama cok takıyorum 2aydır nokta bi şekilde geliyo fakat adet geldi denilemez derecede korkuyorum acaba bi hastalın falan neticesimidir bana yazarsanız sevnirim arkadaşlar Allah herkeze acil şifalar versin:(

 37. tuğce Diyor ki:

  slm benim bir günde cok yoğun kanamam oldu adet görür gibi geldi ikinci günün akşamı kesildi eşimle korunmuyoruz hamile olabilirmiyim?

 38. tuba Diyor ki:

  merhaba ,
  yaklasık 6 aydır duzenlı olarak yasmın kullanıyorum bu ay bıraktım normal sartlarda 17 sı gıbı regl olmam gerekırken 10 unda oldum.reglım bıtmıs olmasına ragmen hergun koyu kahverengı koyu kıvamlı kanamam var ayrıca bazen parca parca oluyor.ve okadar yogun oluyorkı yaprak ped kullanmamam mumkun olmuyor konu hakkında bılgı verırmısınız ?
  tesekurler

 39. neşe Diyor ki:

  benim adetim düzenli ama buay her zamankinde az oluyo damla damla kan geliyo sonra kesiliyo sebebi ne olabilir rahmimde yarada var acaba oyüzden olurmu

 40. gülin Diyor ki:

  2 3 senedir düzenli adet görmüyorum 22 yaşındayım ve bekarım. geçen sene doktora gittim ultrasonda bişey cıkmadı sonra hormon testi verdi 2ay sonra hastalanınca onu yaptırdım ondada sorun cıkmadı.ama gecikmelerim devam ediyor bazen adetim 2 ay geçikiyo sonra 10 falan koyu renk akıntı şeklinde kan geliyor. tekrar doktora grünmem gerekiyomu ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim

 41. mehmet Diyor ki:

  adet deyiştirme nedeni nedir kalama yok çinsiyel iliş kisi var 10 gec deyiştirdi nedeni? gelecek sefer ?

 42. yasemin Diyor ki:

  bi sabah kalktığımda ağzımda kan olduğunu hissettim ve kan tükürdüm birkere daha böyle olmuştu adet kanamam çok fazla ben buna bağlıyorum kan gelme de adet dönemin de olduğu için böyle düşünüyorum sizce nedir

 43. NURCAN Diyor ki:

  Merhaba
  Eşimle yaklaşık 7 aydır korunmuyoruz ve çocuğum hala olmadı bu son iki aydır adet dönemimde rengi inanılmaz kahvrengi ve pığtılaşma şeklinde oluyor ağrımda çok fazla olmaya başladı bunun için ne yapmam gerek doktora gitmek istemiyorum yardımcı olursanız sevinirim

 44. Nermin Diyor ki:

  Ben henuz adet gormuyorum sizce nedeni ne doktara gitmelimiyim yasim 17 hersey iicn cok sagolun simdiden

 45. ayla Diyor ki:

  sezeryanla dogum yaptım 49 gün oldu ve tamamen kanamam bitmedi bir iki damla oluyor ne yapmalıyım

 46. TAKARA Diyor ki:

  adette aşırı kan pıhtısı gelmesi normalmidir??

 47. sena Diyor ki:

  lütfn cvpp vrn bn 12 yşndym ve 35 -50 arası adet görüyorum bu normalmi bnm sabah klktığımda hryrm(aşağı bölGm) hp knn bn yznn bölee uzun olursaaa denizede girrmm onu düşünüyorum ltfnn yrdım edinn

 48. aysen Diyor ki:

  mrb..6 ay önce evlendm evliliğimden kısa süre sonra sol yumurtalığımın yanında 5 cm lik bir kist tespit edildi ve alındı.ameliyat olalı 5 ay olmak üzere ilk zamanlar adetim düzenli idi 21.güne oluyordum fakat geçen ay adetimi normalden çok kısa sürdü ve son 3 günün kahvrengimsi geldi bu ay ise 5 gün gecikmeli olarak fakat çok sancılı yine kahverengimsi kanamam var 1,5 aydan bu yana eşim ve bende korunmuyoruz acaba bu gecikme ve adet kanamasını renginin farklı olmasının sebebi nedir?

 49. gülden Diyor ki:

  15gün süren ve yoğun gelen adet kanamalrı normal midir?

 50. burcu Diyor ki:

  slm arkadaslar bende adetim sancılı oluyor cocuk istyoruz ama olmuyo hiç korunmadık 1 senelik evliyiz

 51. burcu Diyor ki:

  allah askına bana yardımcı olun psikolojim bozuldu artık kafaya takmaktan

 52. demet gülmez Diyor ki:

  burcu bı kadın doğum uzmanına görün büyük ıhtımal rahımde kıst vardır

 53. deniz Diyor ki:

  adet sancısının şiddetli olması benim canımı yakıyo acaba ne yapabilirim ???

 54. bahriye acun Diyor ki:

  merhaba ben bundan bir hafta önce banyo yaptım fakat adetimin rengi normal kan rengi gibi değildi aşırı bulanık bir renkti, bu sabah tekrar kanama başladı bu seferki kanamanın rengi normal
  kan rengi üstüne görmüş olabilirmiyim yoksa başka bir sorunmu var şimdiden cevabınız için tşkler

 55. sema nur Diyor ki:

  ben 13 yaşındayım ilk defa adet oldum ama adettte sayılmaz doğrusu kucuk bir kan pırtısı ve toprak rengin de biraz bir şey aktı sonrada 2 geç ti daha hiç olmadım bu normalmi

 56. yasss Diyor ki:

  adette aşırı kan pıhtısı gelmesi normalmidir??

 57. Canan Diyor ki:

  Ben 15 yaşındayım . 3.8.2010 da ilk defa adet oldum. Ayın 6 sınde adetim bitti ama tuvalette kahverengi gibi çok çok az miktarda kan geliyo . 3 gündür böyle . Ne olur yardım edin, niye böyle oluyor . . . E postama cwbını gönderin lütfen allah rızası için ! ! !

 58. bilgen Diyor ki:

  30 temmuzda adet oldum bugün çok şiddetli kasık ağrısı ve adet kanamasına benzer kanamalarım geliyo acaba hamile olabilir miyim, hamilelik değilsede nedeni nedir

 59. meltem Diyor ki:

  merhaba
  erkek arkadaşımla şubat 1-9 arasında ilişkiye girdim. güvenilir bir doğum kontrol yöntemi olmadığını biliyorum ama her seferinde dışarı boşaldı. 23 şubatta beklenen adet kanamamı oldum. ertesi ay 25 martta adet gördüm ama bu normalden biraz daha az sürdü. onun dışında hamileliğe dair pek bir belirti yok ama yine de üstüne görme diye bir durum olduğunu duydum ve endişeleniyorum. hamile olma ihtimalim var mı acaba? cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 60. begüm Diyor ki:

  buayki adet kanamalarım damla damla ve 1 haftadan uzun sürdü fakat sancım falanda yok aslında bu uzun süre ilişkike girmemiştim girdikten sonra başladı

 61. tuba Diyor ki:

  sa.benım eskıden adetım 6gun suruyordu son 2yıldır 12ye cogaldı ayrıca ve adetın son gunkerınde normalde akan beyaz sut gıbı akıntı yerıne bulanık su rengınde akıntı oldu bunun sebebı ne olabılır ben sımdı gusul alıp ıbadetıme baslıyayım mı?cevap beklıyorum

 62. ece Diyor ki:

  adetimin beşinci gunu pazartesi eşimle beraber oldum kanamam bıtmıstı o gun dogum konturol hapı kullanmaya basladım cumartesı gunune kadar kullandım sonra bıraktım ve 2 gun sonra adetım geldı bunun nedenı nedır düşük mü normal mi hamilelik mi nedır cok merak edıyorum

 63. acilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Diyor ki:

  merhaba ben 16 yaşındayım ve yaklaşık 6 ay önce ilk kez adet oldum 3-4 kere normal adet olmama rağmen adetimin yerine kahverengi bir akıntı geliyo acaba bu çikolata kisti olabilirmi kan gelmiyor ama kahverengi bir akıntı var oda çok az yardım edin lütfennn

 64. fidan Diyor ki:

  slm ben 27 yasında bekarım adet gunumu daha vardı erken oldum ama bu defa sıyah renk e yakın ve pıhtılanmıs katı seklınde kan gelıyor ılk defa boyle oldum yardımcı olursanız sevınırım

 65. fidann Diyor ki:

  slm ben 27 yasında bekarım adet gunumu daha vardı erken oldum ama bu defa sıyah renk e yakın ve pıhtılanmıs katı seklınde kan gelıyor ılk defa boyle oldum sık ilişkiyede girmiyorum yardımcı olursanız sevınırım

 66. ßß Diyor ki:

  ben 17 yaşındayım ayda bi oluyorum ama 7 gn sürüyo 4gn iyi geliyo 3 gün ise damla damla geliyoo ben ne yapayım ablam ve kuzenlerimin 5 gn sürüyo benki neden bukadar çok cvp yazarsanız çok sevinirim

 67. tutku Diyor ki:

  meraba benim adetim düzenliydi ama 2 ay içinde 15 gün arayla adet oldum sonra 1ay geçti olmadım dünden beri kahverengi renkte ama koyu kan değil akıntı gibi bişi gelio adet midir yani anlayamadım doktora gitmem gerekiyor mu napmaklıyım endişeliyim

 68. Zeynep Diyor ki:

  Benim kızım 14 yaşında henüz adet olmadı ancak mayıs ayından itbaren 3 kere değişik zamanlarda kahverenginde ve ufak pıhtılar şeklinde lekeler geliyor çok fazla değil ancak az da değil üç gün gibi sürüyor. Ben adet kanaması olarak düşünmüştüm ancak rengi normal kanamaya dönüşmediği için endişelenmeye başladım. Kendisi de bu konuda çok tedirgin oluyor psikolojisini etkiliyor başka bir hastalk mı var bende diye düşünüyor. Bu durum normal midir? ileride bu durum düzelir mi? Yoksa doktora gitmek gerekir mi?

 69. hande Diyor ki:

  adet kanamam 11 gündür devam ediyor sebebi nedir,Birde koyu renkte az az gelior cvp verirseniz sevinirim

 70. reşide kardaş Diyor ki:

  34 yaşında bekarım adetim düzenli seyrederken geçen ay sadece kahverengi bir sıvı geldi.hormon testi yapılması gerekiyormuş.neden olur .birde hormon testi nasıl yapılıyor.beni aydınlatırsanız sevinirim.

 71. zuhal Diyor ki:

  merhaba ben haziranın 2sinde kürtaj oldum 2ay korunduk ama adetım ılk gunu kırmız son gunleri koyu kahve geliyor acaba nedeni ne olabilir

 72. zehra Diyor ki:

  13 yaşındayın adet olsun!!!!!!!!

 73. sultan Diyor ki:

  mrhba.ben 21 günde adet görüyorumm ve 7 gün sürüyor.kanamalarmda normal.ne az nede cok yogun.peki bende yumurtlama dönemlerimi 9 ile 15. günlerdemi aramaliym.sizce 21 günde olmasi normalmi.6 aylik evliym ve hamile kalamiyormmm.bir problemmi var acaba bende?cvbniz icn simdiden tskrler.

 74. dila Diyor ki:

  meraba 20 yaşındayım ve adetim normalde düzenli ve 5 gün sürüyordu. ancak 2 haftadır cok az ve kahverengi geliyor nedeni ne olabilir şimdiden teşekkür ederim.

Yorum Yapın

Not: Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacak.