Sitede Ara

Kanserli hastada enfeksiyon ve tedavisi

Aralık 30th, 2008 Yazar admin

İNFEKSİYON VE KANSER

T hücre defekti B- hücre defekti Nötropeni

akım sitometri akım sitometri CBC ve PY

CD3+ T-hücre sayımıê CD20+ B-hücre sayımıê ANC < 500

CD4/CD8 oranı (<1) Ig G,A,M ê NBT testi

Candida deri testi (-) Splenektomi (opsonizasyonê)

İmmün Defekt Kanser İnfeksiyon paterni

T – hücre disfonksiyonu Hodgkin Lenfoma HSV, VZV, Tbc

Non-Hodgkin Lenfoma Listeria menenjiti

Hairy-cell lösemi Kriptokok

B – hücre disfonksiyonu Myeloma Pnömokok

KLL Menengokok

Splenektomi H. influenza

T+B hücre disfonksiyonu NHL Pneumocystis cariini

ALL Toxoplazma

Yüksek doz Steroid CMV

Allo-KİT EBV

HIV/AIDS

Fludarabine

Nötropeni (ANC < 500) AML Gram (-) sepsis (%80 E.coli)

ALL Gram (+) kok (%27 S. Epidermidis)

Yüksek doz kemoterapi Candida / Aspergillus

Mukozit KİT S. viridans

Yüksek doz kemoterapi

Kolon Ca


NÖTROPENİ + ATEŞ

Nötropeni = ANC < 500

Ateş = Bir kez > 38,3 °C veya 38°C x 2 saat

ANC = WBC x % granülosit (nötrofil+band)

Nötropeni + Ateş è Ampirik Antibiyotik tedavisi

Kan kültürü alınır, sonuç beklemeden Ampirik Antibiyotik tedavisi başlanır.

Ampirik Antibiyotik tedavisi :

· 3. Jenerasyon Anti-pseudomonal sefalosporin + Aminoglikozid

· cefepim + amikacin

· ceftazidim + amikacin

· Anti-pseudomonal penisilin + Aminoglikozid

· imipenem + amikacin

· meropenem + amikacin

· Piperasilin+tazobactam +amikacin

· Monoterapi (imipenem veya meropenem) : ESBL+ Klebsiella sorunu nedeniyle ülkemizde tercih edilmez. Kolay direnç gelişir.

Not : Ağır mukozit var ise Ampirik Antibiyotik tedavisine baştan Vankomisin eklenir (S. viridans sepsisini engellemek için)

Ateş genellikle 3 günde düşer. 5-7. günlerde hala ateş var ise : Ampirik Amfoterisin (IV) başlanır.

Kreatinin > 2.0 ise ve hasta Amfoterisin yan etkilerini tolere edemiyorsa (rigor, ateş, renal yetmezlik) Lipozomal amfoterisin’e geçilir.

Hipokalemiyi tüm amfoterisinler yapar. Mg++ ê à ventrikül fibrilasyonu

Voriconazole yeni başarılı ilaç. İnvaziv Pulmoner Aspergillosis’te amfoterisin’e üstün (Aspergillosis = Akc’de fungus ball, halo ve crescent işaretleri var)

Caspofungin amfoterisine alternatif yeni antifungal

Ampirik Antibiyotik tedavisi süresi

· Hasta nötropeni’den çıkıncaya kadar

· Ateşsiz 5 gün doluncaya kadar

Nötropeniden çıkılmasına rağmen ateş devam eder, ALP artar, USG veya CT/MR’da KC ve dalakta hipodens lezyonlar ortaya çıkarsa à Hepatosplenik Candidiasis

Alkilleyici ajanlar

DNA ile kovalan bağ oluştururlar (DNA’ya metil grubu eklenir)

Hücre siklusuna spesifik değildirler (Faz non-spesifik)

3 önemli ortak yan etki:

1. Sekonder kanser (mutagenez-karsinogenez)

· 5 yıl sonra %5 MDS/AML

· 10 yıl sonra %10 Solid tümörler

2. İnfertilite

3. Alopesi

Alkilleyici Yan etki

Nitrozoüre (Nitrogen mustard) Ortak yan etkiler

Busulfan (KİT) Venooklüsif hastalık, konvülsiyon, Pul. fibroz

Siklofosfamid Hemorajik sistit, aritmi, immünosupresyon

İfosfamid Hemorajik sistit, SSS toksisitesi (koma)

Melfalan (myeloma) Ortak yan etkiler

Klorambusil (KLL) Ortak yan etkiler

VİNKA ALKALOİDLERİ : Vinblastine, Vincristine, Vinorelbine

M-fazına spesifik : Mikrotubüler iğ proteinlerini kristalize ederek hücre siklusunu mitozda durdururlar.

Kemik iliği depresyonunu en az yapan kemoterapi ajanıdırlar.

2 önemli ortak yan etki vardır :

1. Nöropati :

Periferik : Yanma-batma

Motor : Foot-drop, wrist-drop

2. Konstipasyon (trombositopenik hastada beyin kanaması riski)

PODOFİLOTOKSİNLER

Podophyllotoxinler DNA sentezine makromoleküler etki ile metafazda durdururlar. Topoizomeraz II inhibitörü : DNA kırıklarına yol açarlar

Etoposid : %1-2 Sekonder AML-M4 yapar (11q23 delesyonu) ortalama süre 18 ay

Antibiyotikler

DNA ve RNA sentezini durdururlar.

Hücre siklusunun farklı evrelerini etkilerler.

Antitümör antibiyotik Yan etki

Doxorubicin (Daunorubicin) Kardiyotoksik (max 450 mg/m2)

Mitomisin MAHA (mikroanjiopatik hemolitik anemi)

Bleomisin Pulmoner fibroz (DLCO)

Mithramycin Trombositopeni

ANTİMETABOLİTLER

Hücre siklusunun S fazına spesifik

DNA sentez enzimlerini reversible inhibe ederler.

Sekonder kanser (mutagenez riski yoktur)

Antimetabolit Yan etki

Metotreksat Reversible KC fibrozu, ALT artışı

Antidotu folinik asit’tir (lökovorin)

Fluorourasil Diyare (lökovorin ile sinerjistik etki)

Merkaptopürin Allopürinol ile hematolojik toksisite artışı

Ara-C (sitarabin) Serebellar toksisite

Pentostatin (deoksikoformisin) Ateş, fırsatçı infeksiyonlar (toxo, p. Cariini)

Fludarabin, 2-cDA(cladribine) Ateş, fırsatçı infeksiyonlar (toxo, p. Cariini)

Hidroksiüre (Myeloproliferatif hst. Orak hücreli anemi)

Kategori Onkoloji | Yorum yok »

Yorum Yapın

Not: Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacak.